Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Disclaimer/aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is van algemeen informatieve aard. Aan de informatie kunt u geen rechten ontlenen.

U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie en blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u voor uw gezondheid onderneemt of laat. Het is aan te raden om uw huisarts te raadplegen wanneer u informatie en advies wilt hebben over uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website. De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft. Zij kan er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

 • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet-beschikbaarheid van de website en de inhoud
 • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Privacy en AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is vanaf 25 mei 2018, heb ik de volgende maatregelen genomen.

Cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).

De gegevens uit uw dossier kunnen, alleen met uw expliciete toestemming, ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het bestellen van Chinese kruiden en/of supplementen bij de Natuurapotheek.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages of in mijn lessen als docent).
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling:
  natuurgeneeskundig consult prestatienr. 24104
  (dit betekent acupunctuurbehandeling).
 • De kosten van het consult.
 • Zorgverzekeraar en polis- of relatienummer.

Privacy

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doe ik mijn best de cliënt privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot persoonlijke en medische gegevens hebben.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA: zie  www.acupunctuur.nl). Via de NVA ben ik aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB),
Voor klachten waar wij samen niet uit komen kunt u terecht bij http://www.geschilleninstantiekab.nl/    

Uitgebreidere informatie over welke gegevens ik precies noteer en waarvoor ik deze gegevens gebruik, zijn bij mij opvraagbaar per email info@irmgardacupunctuur.nl